- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skolen har for skoleåret 2018/19 tre ulike pedagogiske hovedsatsingsområder. Et satsingsområde er et felt vi ønsker å bruke tid og ressurser på, og som vi vurderer som spesielt viktig for elevenes læring. (Trykk på de blå lenkene for å lese mer om hvert enkelt satsingsområde)

OVERORDNET MÅL: ELEVENS LÆRINGSUTBYTTE

  • Elevenes læringsutbytte skal være det altoverskyggende målet med de aktiviteter skolen driver med. Dette handler om å organsiere skolehverdagen og læringen på en slik måte at elever, uavhengig av faglig nivå, skal

     Det vil i stor grad være opp til de enkelte lærerne på trinnet/klassene hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, ettersom de kjenne elevene best. Men dette vil være et viktig mål for kommende skoleår som det må brukes tid på både under planlegging av skoleåret, og underveis.

    Skolens filosofi:

En god skole er en skole hvor elevene jobber godt sammen og trives. Skolen ønsker å legge til rette for at vher enkelt elev skal oppnå best mulig læringsresultater. Dette krever god kartlegging av elevenes kunnskaper, og virkemiddelet er tilpasset opplæring basert på elevenes behov. Skolen ønsker med dette å oppnå høy grad av gjennomføring.

PROFESJONELL OPPLÆRING

Det kanskje viktigste satsingsområdet for hele skolenorge er å øke gjennomføringsgraden for elevene i den videregående skole. For å klare dette vil vi fokusere spesielt på to tiltak.

Ved å yrkesrette fellesfagene vil disse fagene bli mer virkelighetsnære for elevene, og dermed vil elevene lettere se viktigheten av de. På studiespesialisering ønsker vi å fokusere mer på undervisningens relevans. Elevene skal oppleve at det de lærer er viktig for videre studier og et senere yrkesliv. En mer variert og praktisk tilnærming av deler av fagstoffet vil for en del elever oppleves som motiverende og nyttig.

  • En forutsigbar underveisvurdering

Elevene vil oppleve at de i stor grad blir vurdert i det arbeidet de legger ned i timene. Det er variasjon i vurderingssituasjonene, noe som gjør at elevene får mulighet til å vise kompetanse ved hjelp av flere ulike typer egenskaper.

Samlet sett tror vi at en yrkesretting av fellesfag hvor fagene oppleves virkelighetsnære og nyttige vil føre til at elevene får økt motivasjon til å arbeide med fagene. Når elevene i tillegg opplever at de blir vurdert på dette arbeidet på en forutsigbar måte, tror vi at dette vil føre til økt arbeidsglede og økt læringsutbytte.

Absolutt2

TETTERE OPPFØLGING

Det andre hovedområdet vårt er tettere oppfølging. Her er hovedhensikten at elevenes læringsløp sees i en større sammenheng. Vi vil fokusere på elevenes gjennomføring (hindre at de slutter) og at yrkesfagselevene blir formidlet til lære.

Her har vi tre ulike prosjekter vi vil fokusere på:

  • Gjennomført og bestått:

Her vil vi fokusere på elever som liger i faresonen for ikke å få bestått i de enkelte fagene. Ved hjelp av tett oppfølging vil vi lage tilpassede tiltak for å fylle eventuelle kunnskapshuller på et tidlig tidspunkt. Det vil bli gitt ekstra undervisning der det er behov for dette, slik at elever som ikke har bestått i et tema kan få muligheten til å ende opp med bestått.

 

  • Formidling til lære

Her vil skolen ha sine egne formidlingskoordinatorer med ansvar for de yrkesfagene som rekrutterer elever til læreplasser. Disse har hovedfokus på å få flest mulig elever formidlingsklare, og tidligst mulig formidlet til lærebedrifter. Her er arbeid med fravær, gjennomført og bestått flest mulig fag viktig. I tillegg skal koordinatorene jobbe sammen med de PTF-lærerne som har ansvar for utplasseringer, slik at fokuset på formidling til lære gjennomsyrer dette arbeidet under hele utdanningsløpet.

  • Økt læringstrykk

I forbindelse med innføring av tiltak for å forbedre elevenes studievaner og generelle ferdigheter, er det et mål å utvikle et læringsmiljø i de enkelte klassene som resulterer i økt læringsutbytte. Dette krever i stor grad at lærerne på den enkelte trinnene/klassene er samkjørte i forhold til nødvendig praksis for å kunne oppnå et klassemiljø preget av aktive og hardt arbeidende elever.

 

MOBBING

Skolen vil arbeid strukturert i forhold til elevenes psykiske helse. Vi vet at det faglige og det sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Ved å starte et strukturert arbeid med å skape et inkluderende nettverk allerede første skoledag, er det lettere å unngå at enkeltelever som kjenner hverandre fra før danner ekskluderende klikker.

  • VIP-makkerskap

Virkemiddelet her er VIP-Makkerskap. Her plukker skolen ut "makkere" som skal arbeide sammen, og samtidig utvikle faglige og personlige relasjoner. Hver enkelt elev vil derfor oppleve at de er inkludert fra første stund, og dette håper vi medfører at færre elever føler at de faller utenfor. Samtidig tror vi at dete vil medføre et bedre miljø med mindre mobbing, økt trivsel, og til slutt lavere fravær.

Bredde22

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden