- Trivsel, kunnskap og mangfold

Kontor, assistenter og renhold

                     

VI VIL GJERNE HA DEG SOM MEDLEM !Karisyvertdsen

Pr. i dag er vi 11 medlemmer på Vennesla videregående skole, med medlemmer innen kontor, renhold, samt barne- og ungdomsarbeidere.

Som fagorganiserte har vi mulighet til å påvirke egen arbeidsdag, og Fagforbundet er representert i skolens ukentlige samarbeidsmøter med skolens ledelse og øvrige organisasjoner.

Kontingent:

Du betaler 1,55% av din brutto lønn.   I tillegg kommer premie til LO Favør Kollektiv hjem kr 67,-,       OUO-kontingent (opplysning/utvikling/organisasjon=stipendordninger) kr 21.-, og Fagforbundets stønadskasse kr 18,-.  Totalt tillegg kr 106,- (priser pr. 2013).  Deler av kontingenten kan du trekke av på skatten.

Plasstillitsvalgt pr. i dag:  Kari Syvertsen   mob: 99118018                                               

 TA KONTAKT – SAMMEN ER VI STERKE!                                        

Hilsen Fagforbundet Sørlandet                                                                                                                Ønsker du å vite mer:  www.fagforbundet.no

 

 

Medlemsfordeler:

  • STIPEND

Fagforbundet jobber for kompetanseheving og gir stipend til etter- og videreutdanning og kurs.   Det kan søkes om støtte til:
• Utdanninger ved universiteter og høgskoler
• Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
• Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
• PraksiskandidatopplæringFagforbundet
• Yrkesfaglige kurs
• Lese- og skrivekurs med data: Gjelder yrkesaktive medlemmer. kurs

  • FORSIKRING

Forsikringer som følger medlemskapet
De som melder seg inn i Fagforbundet får to forsikringer med i medlemskapet sitt. Dette er LO-favør Kollektiv hjem og Fagforbundets stønadskasse. Ved innmelding som ordinært, yrkesaktivt medlem vil du også bli tilsluttet Fagforbundets gruppeforsikring. Denne forsikringen kan du reservere deg mot ved å sende inn reservasjonserklæringen som er vedlagt velkomstbrevet du får fra oss.
LO-favør Kollektiv hjem er en av markedets beste innbo- og løsøreforsikringer. Denne forsikringen omfatter nå også typiske uhell. Den inkluderer LO-favør Toppforsikring samtidig som du får enda noen nye fordeler. Ditt innbo og løsøre er forsikret for en ubegrenset sum, det er kun enkeltgjenstander og samlinger som har begrensinger. Pris kr 62,- per måned
Denne forsikringen har kodebokstav H på LO-favør-medlemskortet.
Fagforbundets stønadskasse er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang.
Andre forsikringer tilbys medlemmene til gunstige priser.

  • FAGBLADET er det største og etter vår mening det beste medlemsbladet i Norge. I tillegg til at Fagbladet kommer ut med 8 utgaver i året, gir redaksjonen ut yrkesfaglige temahefter.  Fagbladet setter dagsorden og belyser viktige samfunnspolitiske, økonomiske og faglige spørsmål. Målet er å ivareta medlemmenes interesser ved å belyse situasjonen i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier.  Bladet har gjennom en grundig yrkesfaglig journalistikk satt søkelys på kvalitet i offentlige tjenester og bidrar til interessen for fagutvikling og økt kompetanse.
  • JURIDISK BISTAND

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.  Dersom det ikke oppnås lokal enighet, kan de tillitsvalgte på vegne av medlemmet be om bistand/rådgivning fra et av de regionale kompetansesentrene i forbundet.  I enkelte saker kan det også være aktuelt at medlemmet får bistand fra advokatene i Fagforbundet eller LOs juridiske avdeling når det gjelder forskjellige juridiske spørsmål i tilknytning til arbeidsforholdet. 
Dette kan gjelde spørsmål knyttet til oppsigelsesvern, lovligheten av midlertidige ansettelser, og fortrinnsrett til ny tilsetting. Videre kan det gjelde spørsmål om arbeidstid, overtidsgodtgjørelse og lønn. Medlemmene kan også få juridisk hjelp i yrkesskadesaker.  Du kan også få prisgunstig juridisk bistand gjennom Lo-Favør.

Jeg oppfordrer alle nye og gamle medlemmer til å logge seg inn på Fagforbundet.no i medlemsportalen

av Hårtveit, Gustav, publisert 19. juni 2013 | Skriv ut siden