- Trivsel, kunnskap og mangfold

Bakgrunn

Ungdom som står i fare for å falle ut eller har falt ut av videregående opplæring kan ha sammensatte livsutfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer. Ny GIV er Regjeringens satsing for økt gjennomføring i videregående opplæring. I Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeider Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet om ungdom som verken er i videregående opplæring eller i arbeid. Det er særlig fokus på å tilby ungdommene kombinasjonstiltak bestående av individuelt tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis.

Utviklingsarbeidet «NAV-veiledere i videregående skoler» har som mål å forebygge frafall fra videregående opplæring ved å gi ungdommene helhetlig og tett individuell oppfølging mens de er i skolen og å hjelpe ungdom som har falt ut tilbake for å fullføre videregående opplæring eller komme over i varig arbeid. Alle NAV sine tiltak og tjenester kan brukes i oppfølgingen av ungdommene. Tett samarbeid mellom fag-/hjelpeinstanser er viktig i dette arbeidet.

Slik gjør vi det i Vennesla

NAV- kontoret i Vennesla kommune stiller til rådighet en medarbeider i 80 % stilling på Vennesla videregående skole. Som NAV-veileder er jeg til stede på skolen fire dager i uken. Jeg er en del av skolens «Team for elevtjenester». Jeg deltar i klasselærerråd og ansvarsgrupper ved behov. NAV veilederne har drop-in time på mandag og torsdag mellom klokken 12.00 og 13.00.

Tilbakeføring fra NAV til videregående opplæring har blitt en viktig del av arbeidet vårt. NAV bistår ungdom på mange viktige områder. I samarbeid med skole kan dette også innebære hjelp til å ta igjen fag de mangler og/eller bistand til å fullføre skole gjennom utplassering i arbeidspraksis eller læretid. Når NAV og skole sammen bruker alle sine virkemidler og kontakter, ser vi at vi kommer lengre på kortere tid enn det vi klarte hver for oss.

NAV-veileders hovedoppgaver skoleåret 2014/2015

  • Forebyggende arbeid for og med elever i skolen som del av elevtjenesten
  • Følge opp enkeltelever via TO-team og klasselærerråd
  • Samarbeid mellom skole og NAV-veileder knyttet til frafall – samtaler for å forebygge frafall/sluttsamtaler
  • Oppfølging av ungdom fra NAVs portefølje tilbake til skole/læretid
  • Deltakelse i kvalifiseringskurs for ungdom som ikke har fått læreplass
  • Være et bindeledd mellom NAV- kontoret og skolen

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. november 2014 | Skriv ut siden