- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. har mer enn halvert dagsfraværet i løpet de siste to årene. I tillegg er dagsfraværet redusert med 42%. Størstedelen av reduksjonen har kommet i løpet av skoleåret 2016/17, noe som tyder på at de nye fraværsreglene har virket etter hensikten.

Det mest gledelige er at fraværsreduksjonen har kommet innenfor så og si alle utdanningsprogrammene. Innenfor studiespesialisering, HO, MK og SS, som representerer 90% av elevmassen, har nedgangen for dagsfraværet vært på minst 40% siste året. Tilsvarende tall for timefraværet er en nedgang på mellom 30-50% for disse utdanningsprogrammene.

FIN TREND PÅ HELSE- OG OPPVEKSTFAGHelse3

Det er åpenbart at det har vært jobbet godt med fraværet over flere år på skolen. Og i et lengre perspektiv så utmerker helse- og oppvekstfag seg spesielt. Der har det vært en jevn nedgang gjennom de siste fire årene. Fra 2013 har dagsfraværet per elev blitt redusert med i overkant av 60%. To tredjedeler av denne nedgangen har kommet siste skoleåret. Selv om fraværsreglene, som sier at elever med mer enn 10% ugyldig fravær i et fag ikke får karakter i faget nok er hovedårsaken til nedgangen, har nok også lærernes oppfølging av elevene hatt sitt å si for den fine fraværsutviklingen.

ELEKTRO - NESTEN UTEN FRAVÆR

Lavest fravær har elevene som tar elektrofag. Her er gjennomsnittlig dagsfravær nede i en dag per elev. Det må være tall som kan glede de fleste. Selv om fraværet her hele tiden har vært relativt lavt, har det gått ned med hele 75% de siste to årene.

LÆRING OG TRIVSEL

Selv om spesielt elevorganisasjonene var skeptiske til de nye fraværsreglene, ser det ut til at de har fungert etter hensikten. Håpet er at økt tilstedeværelse vil gi økt læring. Om den økte tilstedeværelsen resulterer i bedre karakterer er for tidlig å si. Likevel er det positivt at spsielt våre yrkeselever som satser på læreplass lærer seg gode vaner mhp. frammøte alt på skolen. Dette vil være noe som næringslivet forhåpentligvis biter seg merke i, slik at de vet at ved å velge en elev fra Vennesla vgs. får en motivert elev som møter på jobb.

 Fravaer Skolen

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 29. juni 2017 | Skriv ut siden